Εταιρικό Σχήμα

Εταιρικό Σχήμα

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συντονιστής εταίρος του έργου LIFE Άρκτος Καστοριά είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Διοικητικά αποτελεί δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωγραφικά καλύπτει το δυτικό κομμάτι της Μακεδονίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς που ταυτίζεται και με το χώρο δράσης του έργου LIFE Arctos Kastoria, αποτελεί διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Συμπίπτει με τη διοικητική περιφέρεια του πρώην Νομού Καστοριάς,  βρίσκεται στα σύνορα της Αλβανίας, με 53.483 κατοίκους, ενώ περιλαμβάνει συνολικά 3 δήμους, το Δήμο Καστοριάς, το Δήμο Άργους Ορεστικού και το Δήμο Νεστορίου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έχει τη γενική ευθύνη και ασκεί δημόσια διοίκηση εντός της εδαφικής περιφέρειας της. Ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής της. Οι κύριες αρμοδιότητές της σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα έργων και υπηρεσιών, όπως η οδοποιία, την κατασκευή μικρών φραγμάτων, η κοινωνική πρόνοια, η έκδοση αδειών για σπίτια και άλλες εγκαταστάσεις, κλπ. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλον και τις υποδομές της στην κύρια και δευτερεύοντα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές, με τη συνεργασία άλλων τοπικών αρχών και για την εκπόνηση μελετών για τη χωρική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνικών υποδομών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς απασχολεί 194 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων

www.kastoria.gr

Η Αναπτυξιακη Καστοριας - Αναπτυξιακη ΑΕ ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (εφεξής η AΝΚΑΣ ή η Εταιρεία) έχει συσταθεί με Εταιρικό Σκοπό ο οποίος εξειδικεύεται ως ακολούθως:

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Τοπικής Ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής).

Πληροφόρηση, Υποβοήθηση Πρωτοβουλιών, Εκπόνηση Μελετών καθώς και Υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων & Προγραμμάτων (των ΟΤΑ, φορέων δημοσίου συμφέροντος, των Επιχειρήσεων, των Αγροτών και γενικά της Κοινωνίας των Πολιτών).

Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Εταιρείας, το Δ.Σ. της AΝΚΑΣ έθεσε τους ακόλουθους ειδικότερους στόχους:

 • Να ανατίθενται επαρκώς όλες οι διοικητικές αρμοδιότητες που προβλέπει το οργανόγραμμα της AΝΚΑΣ.
 • Να ανατίθενται επαρκώς όλοι οι ρόλοι προβλέπουν οι διαδικασίες της Εταιρείας.
 • Να διασφαλίζεται, η βέλτιστη, βάσει αρχών και κανόνων ποιότητας, εφαρμογή των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών (σχεδιασμός, προγραμματισμός, υλοποίηση, απολογισμός).
 • Η ποικιλία ειδικοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που απαιτούνται για τη λειτουργία της AΝΚΑΣ να εξασφαλίζεται από ορθολογικά καθορισμένο πλήθος στελεχών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της Εταιρείας.
 • Θέσεις που είναι κρίσιμης σημασίας και μάλιστα όσες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να στελεχώνονται με μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τους εγγενείς περιορισμούς στελεχιακού δυναμικού στο νομό, σε περιπτώσεις που προκύπτει απαίτηση ειδικότητας, τεχνογνωσίας, εμπειρίας, κλπ, για την οποία υπάρχει αδυναμία εξασφάλισης στελεχών αποκλειστικής απασχόλησης (όσοι έχουν τα προσόντα αρνούνται την αποκλειστική απασχόληση), αναγκαστικά να συνάπτονται συμβάσεις έργου ή ειδικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 • Ειδικότητες που προκύπτουν ως μικρής διάρκειας επίκαιρες ανάγκες να εξασφαλίζονται, αναλόγως και του αντικειμένου, είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε με συμβάσεις έργου ώστε η Εταιρεία μετά τη λήξη των έργων να μην επιφορτίζεται άσκοπα κόστη.
 • Σε κάθε περίπτωση πρόσληψης νέου στελεχιακού δυναμικού, πριν την υπογραφή μακροχρόνιων συμβάσεων να ορίζεται αρχική, μικρής διάρκειας δοκιμαστική περίοδος.

Επίσης σημειώνεται ότι βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της AΝΚΑΣ, η κατανομή των στελεχών στις διευθύνσεις/τμήματα, με εξαίρεση των θέσεων ευθύνης (διευθυντές, προϊστάμενοι) δεν είναι δεσμευτική. Αποτυπώνει τις εκάστοτε επίκαιρες ανάγκες λειτουργίας της AΝΚΑΣ.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, σε συνεργασία με τους διευθυντές, συνεχώς παρακολουθεί τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό των εν εξελίξει έργων και ενεργειών της Εταιρείας και βάσει αυτών επαναπροσδιορίζει τους τομείς δραστηριότητας των στελεχών.


www.ankas.gr

«Καλλιστω» - Περιβαλλοντικη Οργανωση

«Καλλιστώ» - Περιβαλλοντική Οργάνωση

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» δημιουργήθηκε το 2004 στη Βόρεια Ελλάδα, από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου - συλλογικού αγαθού και η άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.

Προτεραιότητες - Δραστηριότητες

Η «Καλλιστώ» εντάσσει τις δραστηριότητές της στη συνολικότερη προσπάθεια ενεργοποίησης ενσυνείδητων κι ενημερωμένων πολιτών για την αντιμετώπιση των μεγάλων, οικουμενικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής.

Χωρίς να αποκλείει άλλους τομείς παρέμβασης, εστιάζει τις δράσεις της στον τομέα διατήρησης της άγριας ζωής και της φύσης και αναπτύσσει δραστηριότητες σε ορεινούς όγκους και δασικές εκτάσεις της Ελλάδας, των Βαλκανίων και άλλων γειτονικών χωρών.

Δίνει έμφαση στη μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων (όπως η αρκούδα, ο λύκος και το τσακάλι) και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας. Τα είδη αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης και συγκεκριμένης προσέγγισης στα ζητήματα διαχείρισης ορεινών και δασικών οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων και αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου, γενικότερα.

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης

 • Σχεδιάζει και συντονίζει εκστρατείες και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.
 • Οργανώνει προγράμματα εθελοντικής εργασίας, με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος.
 • Παρεμβαίνει για την εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από μεγάλα τεχνικά έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ασκεί πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη θέσπιση και αποτελεσματική λειτουργία Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εθνικών και διεθνών Δικτύων των Περιοχών αυτών (όπως το NATURA 2000) και "οικολογικών διαδρόμων" σύνδεσης μεταξύ τους.
 • Αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Διεθνείς και διασυνοριακές συνεργασίες

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των διεθνών και διασυνοριακών συνεργασιών, η «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» συμμετέχει σε περιφερειακά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς:

 • Στο Βαλκανικό Δίκτυο για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων, που διασυνδέει πολλούς ειδικούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
 • Στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων (LCIE),  στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, ερευνητών και ιδρυμάτων από 29 χώρες της Ευρώπης.
http://www.callisto.gr

 

Kastoria_Logo

Callisto1_logo

Επικοινωνήστε μαζί μας

Arctos/Kastoria Life09

 • Διεύθυνση: Γράμμου 62, Καστοριά
 • Τηλέφωνο: (0030) 24670 83441
 • Fax: (0030) 24670 83442
 • Email: info@arctoslife.gr